Osnivačka skupština Udruge Ostajem održana je 02. prosinca 2018. godine u 20:00 sati u Višićima. Sjednici je bila nazočna trideset i jedna (31) osoba koji su ujedno i osnivači Udruge.

Osnivačkom skupštinom je do izbora dužnosnika Udruge predsjedao Mile Limov. Za zapisničara je izabran Đuro Raguž, a za ovjerovatelje zapisnika izabrani su Josip Cvitanović i Vlado Jović.

Predložen je i jednoglasno usvojen sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Donošenje Odluke o osnivanju Udruge,
 2. Donošenje Statuta Udruge,
 3. Izbor tijela Udruge i osobe ovlaštene za zastupanje.

Ad 1.

Jednoglasno i javnim glasovanjem usvojena je odluka o osnivanju Udruge Ostajem, koja glasi:

 1. Osniva se udruga pod nazivom Udruga Ostajem,
 2. Sjedište Udruge je u Višićima.

Udruga je nezavisna, nestranačka i neprofitna nevladina organizacija koja promiče, razvija i unapređuje kvalitetu života partnerstvom s vladinim, nevladinim i profitnim sektorom, kroz edukaciju, informiranje i projekte.

Ad 2.

Radno predsjedništvo je u nastavku sjednice otvorilo raspravu o predloženom nacrtu statuta, navodeći da se radi o temeljnom aktu koji uređuje međusobne odnose članova, a na temelju kojeg Udruga i djeluje. Nakon kraće rasprave, nazočni su jednoglasno zaključili da se usvaja predloženi Statut Udruge.

Ad 3.
a) Jednoglasno je usvojeno da je Skupština Udruge organ koji upravlja Udrugom a čine ju svi članovi udruge.
b) Nazočni su jednoglasnom odlukom usvojili da je izvršni organ Udruge Upravni odbor kojeg čine predsjednik Udruge, prvi dopredsjednik Udruge, drugi dopredsjednik Udruge, tajnik Udruge i 11 članova koje biraju svi punopravni članovi Skupštine Udruge. Skupština je jednoglasno donijela odluku na prijedlog predsjedavajućeg Skupštine o imenovanju Upravnog odbora u sastavu:

 1. Goran Bule, predsjednik udruge
 2. Josip Cvitanović, prvi dopredsjednik udruge
 3. Marija Matić, drugi dopredsjednica udruge
 4. Andrea Malić, tajnica udruge
 5. Đuro Raguž, član
 6. Mile Limov, član
 7. Vlado Jović, član
 8. Dolores Udženija, član
 9. Dolores Cvitanović, član
 10. Zorana Čamo, član
 11. Nikica Raguž, član
 12. Jozo Knežević, član
 13. Zvonimir Čamo, član
 14. Kenan Dedić, član
 15. Zlatka Malić, član

c) Nakon izbora tijela Udruge, nazočni su u skladu sa Statutom Udruge donijeli odluku da su osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge:

 1. Predsjednik udruge: Goran Bule,
 2. Prvi dopredsjednik udruge: Josip Cvitanović,
 3. Druga dopredsjednica udruge: Marija Matić.

Ciljevi Udruge

– podizanje svijesti građana o problemu iseljavanja,
– djelovati i animirati građane da sudjeluju u društvenom životu,
– edukativnim putem povećati znanja kod građana,
– osigurati okruženje u kojem građani mogu koristiti individualne slobode, te povećanje međusobne tolerancije,
– osigurati mogućnosti i znanja da građani obuhvaćeni edukativnim programima mogu samostalno raditi i informirati druge iz svog okruženja za dobrobit zajednice, kako bi se stvorili ukupni uvjeti za pozitivne promjene i razvoj zajednice,
– rad s građanima na širenju modela ponašanja koje podupire, toleranciju i demokratizaciju društva, zagovarati toleranciju i demokratizaciju, kao metoda izbjegavanja konflikata,
– raditi na jačanju svijesti i analizirati zakonodavstvo s tendencijom što većeg javnog sudjelovanja na zakonodavnom procesu,
– pomoć ljudima u rješavanju svakodnevnih problema, koji se rješavaju na lokalnom nivou, animiranje lokalnih struktura i komunikacije s građanima,
– organiziranje i razvijanje svih oblika edukacijskog rada, odgojno-obrazovnih i informativnih djelatnosti, samostalno, kad je to moguće, odnosno putem institucija za ova područja koja postoje u sustavu, ako je to potrebno,
– stvaranje pozitivnih navika kod svih kategorija građana u smislu aktivnog odnosa prema društvenim događajima, te stvaranje pozitivnih navika u korištenje slobodnog vremena,
– poticanje zapošljavanja i povratka mladih po završetku obrazovanja i olakšavanje ulaska na tržište rada politikom jednakih mogućnosti,
– samostalno razvijati, predlagati i provoditi projekte koji će svojom realizacijom izravno utjecati na poboljšanje kvalitete življenja te podupirati druge koji razvijaju i provode projekte koji doprinose razvoju zajednice,
– unapređivanje životnih uvjeta i poboljšanje infrastrukture,
– promicanje društvene solidarnosti, nenasilja i izgradnje mira, volonterstva i interkulturalnog dijaloga,
– organiziranje radnih akcija uređenja okoline i poticanje ekološke odgovornosti,
– animiranje mladeži i razvijanje njihovog interesa za društveno korisni rad, kulturu, sport i aktivni način življenja te poticanje razvoja kreativnosti i kritičkog razmišljanja,
– pružanje socijalnih usluga starijim osobama, socijalno ugroženim osobama i osobama s posebnim potrebama sukladno posebnim propisima,
– suradnja s državnim organima i organima lokalne samouprave,
– suradnja s institucijama i ustanovama,
– suradnja s drugim udrugama radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva,
– očuvanje i promocija prirodnih i kulturno-povijesnih znamenitosti,
– poticanje razvoja lokalnih zajednica i povezivanje različitih sektora u zajednici,
– promoviranje održivog razvoja,
– organizacija javnih okupljanja, događaja, seminara, predavanja i radionica,
– pokretanje i koordinacija projekata i izrada rješenja iz područja navedenih u ciljevima te prijave na natječaje,
– prevencija ovisnosti o drogama, alkoholu i ostalim porocima,
– sve ostale djelatnosti usmjerene na ostvarivanje ciljeva Udruge, sukladno važećim propisima.

Članstvo udruge

 • Udruga u svoj rad uključuje sve dionike i pruža svima jednake prilike. Dionici su sve pravne i fizičke osobe koje izravno ili neizravno interaktiraju s Udrugom.
 • Članovi tijela Udruge biraju se demokratski.
 • Udruga ima pasivne i punopravne članove.
 • Članom Udruge može postati svaka punoljetna osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe Statuta i ostalih akata Udruge.
 • Članom Udruge mogu postati i maloljetne osobe starije od 14 godina uz suglasnost roditelja.
 • Pravne osobe mogu postati članom Udruge putem ovlaštenog predstavnika. Pravna osoba ne može biti birana u tijela Udruge.
 • Svi članovi Udruge imaju pravo biti izvješćivani o radu Udruge.

Punopravni članovi

 • Punopravni članovi Udruge su članovi koji aktivno sudjeluju u planiranju i izvođenju aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge.
 • Punopravnim članom Udruge može postati svaki pasivni član koji ispuni uvjete prema Pravilniku o članstvu. Uvjeti se odnose na aktivno sudjelovanje u radu Udruge.

Punopravni članovi imaju pravo:

– birati i biti birani u tijela Udruge,
– glasovati na Skupštini,
– biti obaviješteni o radu Udruge,
– iznositi prijedloge i primjedbe na rad tijela Udruge,
– dobiti potvrdu o članstvu u Udruzi,
– predlagati aktivnosti,
– ostvarivati ostala članska prava.

Punopravni članovi imaju obvezu:
– redovito sudjelovati u radu Skupštine,
– dostojno predstavljati Udrugu u javnosti,
– pridržavati se načela Udruge,
– promicati vrijednosti i ciljeve Udruge,
– sudjelovati u aktivnostima Udruge,
– čuvati i podizati ugled Udruge,
– poštovati odluke tijela Udruge,
– poštovati odredbe Statuta i drugih akata Udruge,
– izvršavati članske obveze.

Pasivni članovi

 • Pasivnim članom postaje svaka osoba koja ispuni pristupnicu i Upravni odbor je upiše u registar članova.
 • Članovi ispunjavaju i potpisuju pristupnicu kojom se obavezuju na sudjelovanje u radu i/ili na korištenje usluga Udruge uz poštivanje odredbi Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.

Pasivni članovi imaju pravo prisustvovati Skupštini bez prava glasa.

Pasivni članovi imaju obavezu dostojno predstavljati Udrugu u javnosti, pridržavati se načela Udruge i promicati ciljeve Udruge.

Statut Udruge ostajem možete pregledati na ovom linku.